آموزشی - ادبی - علمی

فهرست منابع آزمون ارشد گرایش ادبیات فارسی (دانشگاه علامه طباطبايی)

1.     متون نثر

1-1-    تاريخ بيهقي؛ "گزيده تاريخ بيهقي" دبيرسياقي، نرگس روان پور، خطيب رهبر- در صورت امكان تمام متن و شرح و توضيح آن با استفاده از كتاب آقاي منوچهر دانش پژوه-.

1-2-  كليله و دمنه؛ تمام متن با استفاده از توضيحات مجتبي مينوي- با تاكيد بر ترجمه اشعار عربي، آيات، احاديث و امثال و دقت در تجزيه و تركيب و اعراب گذاري-.

1-3-   چهارمقاله؛ به تصحيح دكتر محمد معين (مقدمه، باب دبيري و شاعري).

1-4-   مرزبان نامه؛ بويژه باب چهارم.

1-5-     جهانگشاي جويني؛ جلد اول با استفاده از گزيده دكتر شعار، گزيده دكتر يدالله شكري از مجموعه شاهكارهاي ادب فارسي، گزيده دكتر خطيب رهبر با استفاده از شرح مشكلات جهانگشا از دكتر خاتمي، با تاكيد بر لغات مفعولي و اعلام و دقت در عبارات عربي.

- از گزيده ها نيز متنهاي منتخب از جلد اول خوانده شود.

1-6-    گلستان؛ متن گلستان به كوشش دكتر غلامحسين يوسفي و همچنين خطيب رهبر- به كتاب اخير از حيث نكات دستوري بيشتر توجه شود- با تاكيد بر اشعار عربي، آيات و امثال.

- نكته1: از كتاب برگزيده متون مصنوع و مزين فارسي اثر دكتر اسماعيل حاكمي، مقدمه كتاب و نمونه هاي منتخب از كليله و دمنه، مرزبان نامه و جهانگشا خوانده شود.

- نكته2: از فرهنگ عبارتهاي متون مصنوع و فني اثر دكتر مدبري، براي رفع دشواريها و مشكلات متون فني و مصنوع استفاده شود.

- نكته 3: از فرهنگ فارسي اثر مرحوم دكتر محمد معين- بويژه بخش دوم، نيمه دوم جلد چهارم- براي معاني تركيبات عربي مستعمل در متون فارسي استفاده شود.

2.     متون نظم

2-1-    حافظ؛ شرح دكتر خطيب رهبر، "حافظ نامه" بهاءالدين خرمشاهي، "ذهن و زبان حافظ" از خرمشاهي، "در جستجوي حافظ" از رحيم ذوالنور، "مجموعه مقالات" دكتر دادبه درباره حافظ و "مجموعه مقالات" نشر دانش درباره حافظ.

2-2-  بوستان؛ با شرح و توضيح دكتر خزائلي.

2-3-     مثنوي، دفتر اول؛ "شرح مثنوي شريف" از مرحوم فروزانفر و ادامه آن از دكتر سيدجعفر شهيدي. براي يادگيري بهتر دفتر اول توجه به اقتباس از آيات، احاديث و اشارات داستاني لازم است، به همين منظور از دو كتاب "احاديث مثنوي" فروزانفر و "آيات مثنوي" درگاهي، هر دو از نشر اميركبير مي توان بهره گرفت.

2-4-     خاقاني؛ گزيده خاقاني از دكتر ضياءالدين سجادي- هر دو گزيده ايشان يكي چاپ اميركبير و ديگر چاپ نشر سخن و ديگر گزيده ها- همچنين كتاب "شرح مشكلات اشعار خاقاني" اثر مرحوم سجادي انتشارات زوار.

2-5-   حديقه سنايي؛ از هر گزيده اي باشد. بيشتر مقدمات و اشعار قبل از داستانها و حكايات.

2-6-   منطق الطير؛ گزيده از هر نويسنده اي كه باشد- ترجيحا گزيده دكتر شميسا-. استفاده از "گزيده منطق الطير و شيخ صنعان" هر دو شاهكارهاي ادب فارسي.

- نكته1: براي فهم بهتر متون ادبي لازم است از فرهنگهاي موضوعي و تخصصي استفاده گردد.

از جمله: 1.     "فرهنگ اساطير و اشارات داستاني" از دكتر ياحقي، 2.     "فرهنگ تلميحات" از دكتر شميسا،

3.     "فرهنگ ادبيات فارسي دري" از دكتر زهرا خانلري، 4.     "فرهنگ اصطلاحات نجومي" از دكتر مصطفا،

5.     "فرهنگ علوم فلسفي و كلامي" از دكتر سيد جعفر سجادي، 6.     "فرهنگ واژه نامه" از عبدالحسين نوشين،

7.     "اصطلاحات و صناعات ادبي" از دكتر طباطبايي، 8.     "واژه نامه ادبي" از صالح حسيني،

9.     "واژه نامه شاعري" از ميمنت ميرصادقي، 10. "فرهنگ اصطلاحات ادبي" از سيما داد، 11. و نظاير اين فرهنگها.

2-7-     شاهنامه؛ جلد اول از چاپ مسكو يا چاپ ژول مول. "شاهنامه فردوسي" جلد اول با شرح و توضيح جويني، "بهين نامه باستان" تا ص100 از دكتر جعفر ياحقي، و واژه نامه و توضيحات "غمنامه رستم و سهراب" و "رزم نامه رستم و اسفنديار" با استفاده از توضيحات دكتر شعار و انوري و يا توضيحات دكتر منصور رستگار فسايي و ساير جزوات آموزشي.

          3. كليات ادبي: شامل تاريخ ادبيات، سبك شناسي، عروض و قافيه، علوم بلاغي (معاني، بيان و بديع) و دستور زبان فارسي.

3-1-     تاريخ ادبيات؛ "تاريخ ادبيات فارسي" از دكتر صفا- ترجيحا تلخيص آن به كوشش دكتر ترابي- و حداقل "مختصري در تاريخ تحول نظم و نثر فارسي" از دكتر صفا.

3-2-     سبك شناسي؛ "سبك شناسي" مرحوم بهار- حداقل جلد دوم-، "سبك شناسي شعرو نثر" از دكتر شميسا، "صور خيال در شعر فارسي" (مباحث پاياني كتاب، مقدمه شاعر آيينه ها، مقدمه مفلس كيميا فروش، مقدمه تازيانه هاي سلوك) از دكتر شفيعي كدكني و جزوات آموزشي.

3-3-     عروض و قافيه؛ "وزن و قافيه شعر فارسي" از وحيديان كامياراز نشر دانشگاهي، "عروض و قافيه" دكتر شميسا. در حد تقطيع، ركن بندي، تشخيص وزن، نام بحر، بحور كثير الاستعمال، نام زحافهاي معروف، عيوب قافيه و حركات قافيه.

3-4-     علوم بلاغي؛ "فنون بلاغت و صناعات ادبي" از علامه همايي، "آيين سخن" از دكتر صفا، "هنجار گفتار" از سيد نصرالله تقوي، "معاني و بيان" از دكتر جليل تجليل، "معاني و بيان" از دكتر علوي و اشرف زاده از انتشارات سمت، "بيان" و "بديع" از دكتر شميسا.

3-5-     دستور زبان؛ "دستور زبان پنج استاد"، دستور زبان خيام پور، دستور دكتر خانلري و بويژه دستور دكتر احمدي گيوي (هر دو جلد).

        4.   متون عربي: قواعد و قرائت.

4-1-  قرآن مجيد؛ سوره هايي كه در متون ادب فارسي آياتي از آنها بيشتر آمده است.

4-2-  نهج البلاغه؛ خطبه ها و كلمات قصار.

4-3-     بخشهايي از "مجاني الحديث" و "مجاني الادب". "گزيده نظم و نثر عربي" از دكتر رادمنش از نشر آستان قدس رضوي و ساير جزوات آموزشي.

4-4-     صرف و نحو؛ حداقل كتاب دكتر خوانساري، "زبان قرآن" حميد محمدي (صرف و نحو)، "مبادي العربيه" جلد 3و4، "اصول الصرف" و "اصول النحو" هر دو از دكتر شهابي از نشر دانشگاه تهران (كتاب اخير از حيث شواهد و گزيده هاي نظم و نثر قابل توجه است).

4-5-     عبارتهاي عربي كتابهاي "كليله و دمنه"، جلد اول "جهانگشا"، "مرزبان نامه"، اشعار حافظ و اشعار سعدي و مولانا در مثنوي و گلستان.  

      5.  متون انگليسي: گرامر و قرائت.

5-1-   گرامر؛ در حد انگليسي دبيرستان.

5-2-     قرائت؛ بخشهايي از "دائره المعارف اسلام"- بخشي كه در معرفي شاعران، نويسندگان و موضوعات ادبي است-، بخشهايي از "تاريخ ادبيات ايران" از ادوارد براون- با استفاده از ترجمه آن از نشر مرواريد-.

5-3- آشنايي با معروفترين اصطلاحات ادبي به زبان انگليسي.

‹اين منابع توسط دانشكده ادبيات دانشگاه علامه طباطبايي ارائه شده است.› 

+ نوشته شده در  جمعه ۱۳۸۷/۰۶/۲۹ساعت   توسط